Usługi

Wykaz badań laboratoryjnych dotyczących tworzyw sztucznych polimerowych:


Wykonanie próbek do przeprowadzenia badań z tworzyw sztucznych

Czynność ta polega na wytłoczeniu lub wtryśnięciu badanego materiału do odpowiedniej formy (wytłoczka, wypraska)

Analiza jakościowa i ilościowa składu chemicznego

Określenie zawartości pochodnych ftalanów w polimerowych tworzywach sztucznych za pomocą chromatografii gazowej.

Identyfikacja składu pierwiastków chemicznych

Określenie zawartości wybranych pierwiastków chemicznych (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn, Se, Cr, Hg, Sn) w polimerowych tworzywach sztucznych za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych

Oznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej przy użyciu cieczy inwersyjnej

Oznaczanie gęstości nasypowej oraz sypkości proszku

Wyznaczenie parametru gęstości nasypowej i sypkości za pomocą wyskalowanego cylindra miarowego

Pomiar barwy w układzie CIE L*a*b* za pomocą spektrofotometru

Analizowanie próbki za pomocą układu optycznego przy określonym źródle światła

Wyznaczanie zawartości wilgoci w próbce

Określenie zawartości wody w materiale przy użyciu wagosuszarki

Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia

Określenie masowej (MFR) i objętościowej (MVR) szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa przy użyciu plastometru

Analiza mikroskopowa wyprasek oraz ocena jakości wytłoczonego materiału

Identyfikacja wad i wtrąceń w surowcu oraz wyrobie gotowym

Analiza sitowa proszku

Rozdział surowca na frakcje przy użyciu odpowiednich sit i wyznaczanie procentowej zawartości ziaren w danej frakcji

Oznaczanie obecności metali w badanej próbce

Analiza materiału przez detektor i separator metali

Wyznaczanie twardości materiału metodą Shore’a

Określenie zagłębienia wgłębnika wciskanego w odpowiednio przygotowany materiał

Oznaczanie absorpcji wody

Wyznaczenia absorpcji badanego materiału w określonych warunkach

Oznaczenie palności wytłoczek poddanych działaniu zapłonu

Ocena palności i identyfikacja materiału przy użyciu źródła płomienia

Analiza procesu przetwórczego

Określenie jakości elementu po procesie przetwórczym przy wykorzystaniu wytłaczarki, wtryskarki bądź walcarki laboratoryjnej